ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಬೇತಿ

ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ

ಕೋರ್ಸಿನ ಹೆಸರುತರಬೇತಿಗಾರಅವಧಿಆರಂಭ ದಿನನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕುರಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌-ಆನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-2ಸೈಬರ್‌ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ LLP8 ದಿನಗಳು(ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ)21 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 https://forms.gle/UKgagwxZs5aBVWPz9

ಹಿಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಕೋರ್ಸಿನ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿಗಾರ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ದಿನ
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕುರಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌-ಆನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-1 ಸೈಬರ್‌ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ LLP 8 ದಿನಗಳು(ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ) 17 ಜುಲೈ 2020

ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾರರ ನೋಂದಣಿ

ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್: https://forms.gle/32fgMWyzDXuUBy9p6