ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ.೩೫ ಶಾಮ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Date/s: 06 Feb 2020

Venue: SINGASANDRA, Bengaluru

Organising Partners: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ