ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ.೩೫ ಶಾಮ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 06 Feb 2020

ಸ್ಥಳ: SINGASANDRA, Bengaluru

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ