ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ಗುರುದೇವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Date/s: 28 Jan 2020

Venue: Kottur Taluk, Bellary district

Organising Partners: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ