ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶಾಲೆ, ಅನೆಪಾಲ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 04 Feb 2020

ಸ್ಥಳ: Anepalya, Bangalore

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ