ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ.೩೩ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 05 Feb 2020

ಸ್ಥಳ: HAL Public School, Bangalore

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ