ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಭೋಗಾಂದಿ , ಮೈಸೂರು

ದಿನಾಂಕ: 27 Jan 2020

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ